Privacy beleid

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, hebben wij gegevens nodig van u en uw kind. Deze gegevens zijn privacygevoelig en we hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Kinderopvang Bij Peet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht over alles wat er gebeurd binnen de locaties. Wanneer er mogelijk een advies noodzakelijk is van een andere discipline zoals een orthopedagoog, dan zal dit eerst in overleg met de ouder worden besproken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang Bij Peet verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het aangaan van overeenkomsten
  • Het eventueel versturen van nieuwsbrieven
  • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderopvang Bij Peet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Media

Wanneer u wenst dat uw kind niet op de foto wordt gezet voor de website of sociale media van Bij Peet, kunt u dit melden bij onze medewerkers.

Stagiaires

Wanneer stagiaires verslagen schrijven, ziet de stage begeleidster er op toe dat er geen namen gebruikt worden in het verslag. Beeldmateriaal mag alleen gebruikt/ gemaakt worden, wanneer de ouder hiervoor toestemming heeft afgegeven.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

AVG – Algemene verordening gegevensbescherming

Door ons aan bovenstaande richtlijnen te houden, voldoen wij aan de privacy wet. Deze wet is van toepassing op alle gegevens waarvan wij gebruik maken dan wel in ons bezit hebben.

Vragen

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bij Peet Kinderopvang
Friesestreek 11
9872PP Stroobos

Info@bijpeet.nl

0512 3456789